Persbericht U16 – 11 juni 2021

PERSBERICHT
Weerstand groeit: ruim 50.000 handtekeningen tegen RES-plannen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, slaan 27 actie- en natuurgroepen èn 9 politieke partijen in de provincie Utrecht de handen ineen en spreken bestuurders aan op hun verantwoordelijkheid.


De actiegroepen (24), natuurorganisaties (3) en en politieke partijen (9) trekken gezamenlijk op om tegenwicht te bieden aan de RES-en in de provincie. In de U16-gemeenten, de RES regio Amersfoort en een deel van de RES FoodValley zijn actiegroepen en natuurorganisaties actief om plaatsing van windturbines en een aantal zonneparken te voorkomen. Ruim 50.000 keer zijn verschillende lokale petities tegen de plannen getekend. Eind juni moeten de meeste gemeenten zich uitspreken over de definitieve besluiten die worden genomen.  Burgers en organisaties vinden vooral behoud van leefomgeving belangrijk. Zorgen zijn er over het landschap, flora en fauna en de gezondheid van omwonenden. Ook het gebrek aan werkelijke inspraak door burgers in de RES zijn een doorn in het oog. Vanwege deze grote zorgen moet de bouw, planning en exploitatie van windturbines op land worden gestopt. Het huidige proces van de RES (Regionale Energie Strategie) wordt gestopt of opgeschort totdat de windturbineplannen eruit zijn verwijderd.

Gebrekkige participatie, geen draagvlak
In de meeste gemeenten is de participatie sterk onder de maat gebleven. Oproepen van gemeenten zijn ingevuld met sturende enquêtes, interactieve kaarten of informatieavonden. Inwoners konden alleen aangeven waar ze windturbines of zonnevelden wilden (wilt u grote, geclusterde of kleine verspreide, in weiland of langs infrastructuren etc). Een ander alternatief of nee tegen de plannen was geen optie en is niet gevraagd. Aan de oproepen heeft een zeer beperkt deel van de inwoners gehoor gegeven. Meestal 0,5 – 1% van de bevolking, waarbij corona een bijkomstig voordeel was voor gemeenten. Zij konden hun vinkje zetten en weer doorgaan met de plannen. Inmiddels ontwaken steeds meer inwoners, zeker wanneer de zoekgebieden bekend worden. Dit leidde in bijna alle gemeenten tot petitie-acties, die zeer succesvol zijn en kunnen rekenen op veel steun onder de bevolking. Inwoners voelen zich overvallen en er is aanwijsbaar geen draagvlak. In de betrokken organisaties is veel kennis aanwezig en de meeste hebben alternatieve plannen opgesteld, die wel bijdragen aan de eisen van het klimaatakkoord (=forse CO2-uitstootvermindering). Omdat de RES ingevuld moet worden (dat zijn de eisen van het Rijk) met wind- en zonneparken vinden deze geluiden geen gehoor bij de meeste bestuurders. Alle organisaties zijn tegen windparken, sommige organisaties zien wel ruimte voor kleinschalige zonneparken, mits goed ingepast zodat er geen visuele overlast is, andere organisatie wijzen zonneparken geheel af. Een ander alternatief voor wind-en zonneparken is energiebesparing en isolatie, waarmee nog veel winst is te behalen.

Gezondheid omwonenden: aantoonbaar schade, verouderde regelgeving
Voorkomen moet worden dat de mega windturbines ( tot meer dan 240 meter hoog) sowieso geplaatst gaan worden. Nederland is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld en hinder treedt daarom al snel op. Hoewel de bestuurders en hun projectleiders keer op keer benadrukken dat ze conform de richtlijnen handelen, turbines mogen tot 400 meter van een woning staan, blijken de regels de belabberdste in Europa te zijn (en bovendien gebaseerd op 4x lagere turbines). De huidige normen voldoen niet aan de normen van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en beschermen niet tegen gezondheidsrisico’s. Turbines leveren gezondheidsschade op, vooral door geluid en slagschaduw, bovendien is er visuele hinder (licht en onrustige beweging, ze draaien nooit synchroon). Nederland hanteert geluidsgemiddelden, terwijl omwonenden ’s nachts (als het omgevingsgeluid laag is) de meeste overlast door enorme geluidspieken ervaren. Ruim 10% van de omwonenden is gevoelig voor de ultra laag frequente trillingen, die aantoonbaar voor fysieke en mentale problemen zorgen, zo hebben ruim 100 medici in Noord Holland in een brief laten weten. De Europese regelgeving eist dat een deugdelijke MER (milieu-en effectrapportage) gemaakt wordt, waarin de gevolgen voor oa. gezondheid getailleerd in kaart moeten worden gebracht.  De Raad van State doet hier niets mee en houdt dus feitelijk door een wetsovertreding het Europees recht buiten de deur. Tenslotte is op 4 juni jl. bekend geworden dat het RIVM een Expertisepunt Windenergie en Gezondheid in het leven heeft geroepen, in reactie op de vele actiegroepen en hun zorgen over de gezondheidsgevolgen van deze enorme (industriële) turbines. Aangezien overheden draaiboeken hebben voor de aanpak van maatschappelijke onrust, zal later blijken of deze vorm van crisisbestrijding een rookgordijn met lange adem is, om Europese regelgeving buiten de deur te houden, of dat burgers er werkelijk iets aan zullen hebben. Immers is allang bekend uit onderzoek dat windturbines ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Landschapsvernieling, inclusief flora en fauna

Om bij de provincie Utrecht te blijven, alle organisaties zijn het er over eens dat onze provincie uitzonderlijk mooi is en dat dit zo moet blijven. Zo kent onze mooie provincie een grote diversiteit aan gebieden met grote cultuurhistorische en/of landschappelijke waarde zoals het Groene Hart, Lage Vuursche, Ronde Venen, of Zijderveld en Eemvallei (een selectie, zie verder de bijlage). Het gaat om eeuwenoude bossen (zoals Lage Vuursche) en cultuurlandschappen die bijzondere kenmerken en een enorme biodiversiteit hebben (het Groene Hart als groene long in de randstad). Dit aangaande onze provincie, maar heel Nederland staat aan de vooravond van een grootschalige industrialisatie van de groene ruimte door megalomane windparken te accepteren (ook wel IWT genoemd, Industriële Wind Turbines) of weilanden bedekkende zonneparken. Windparken zijn niet anders dan industrieterreinen, het gaat om duizenden tonnen beton voor de fundering die met navenante infrastructuur en vele vrachtbewegingen aangevoerd moeten worden. Doordat landelijke regie ontbreekt dreigt een hagelslagbeleid, omdat gemeenten geen tot nauwelijks onderlinge afstemming hebben (in nagenoeg elke gemeente zijn windturbines en  zonnevelden ingetekend). Windturbines en zonnevelden passen niet in de beperkte ruimte die Nederland is (sommige groepen zien wel plaats voor zonnevelden, mits goed ingepast).

Doelstelling voor 2030 behaald, invulling RES overbodig.
Vanuit het klimaatakkoord heeft de Rijksoverheid 30 RES-gebieden ingericht. In elk van deze gebieden moet aangegeven worden hoeveel wind-en zonneparken elk gebied kan leveren. Elke RES-regio moet in september een aanbod doen: aantallen windturbines en zonnevelden in kaart brengen plus de hoeveelheid die ze zullen leveren. In totaal moeten de 30 RES’en 35 TWh leveren in 2030. Op basis van het huidige bod, de gerealiseerde windturbines en zonnevelden en de vergunningaanvragen is de doelstelling 2030 anno 2021 al ruimschoots behaald. Vraag is dan ook waarom er in het hele land en ook in de provincie Utrecht windturbines en zonnevelden zonder draagvlak moeten komen.

Wind op zee voldoet voor opgave

Een alternatief dat steeds meer gehoor vindt zijn windturbines op zee. Windparken op zee zijn goedkoper, productiever en kunnen zonder subsidie worden gerealiseerd. Ze tasten de leefomgeving op land niet aan. Met deze en huidige plannen voor windenergie op zee kan gemakkelijk aan de eisen van het klimaatakkoord worden voldaan. Gebleken is dat steeds meer initiatieven van onderop (ondernemers, burgers) ontwikkeld worden om windparken op zee te ontwikkelen.


Uitspraak Shell, gevolgen voor gemeenteraadsverkiezingen?

Onlangs oordeelde de rechtbank in de zaak tegen Shell in de klimaatzaak dat burgers recht hebben op een ‘ongestoord gezinsleven’. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het zicht moeten veel volksvertegenwoordigers vooral niet vergeten wat zij zijn: gekozen om de belangen van haar inwoners zo goed mogelijk te beschermen zoals is vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (art 2 en 8). Een pas op de plaats is niet nodig maar noodzakelijk.

Namens de samenwerkende organisaties: Brigitte Bloem, André de Wit en Jacqueline Massop.

Natuurorganisaties

Vereniging Vrij Polderland (Soest)

Stichting Behoud de Eemvallei

Stichting Duurzaam en Leefbaar (Heuvelrug)

Actiegroepen

Vereniging Overbergs Belang

Geen windmolens in de Eempolder

Stop Windmolens Bunnik

De Groene Driehoek

Groep Voor Zeist

Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid

Energie De Bilt

Bewonerscomité Zuidzijderpolder (Lopik)

Red de Plassen (Ronde Venen)

Red het Angstellandschap (Ronde Venen)

Stop Windturbines Geingebied (Ronde Venen)

Geen windpark Goyerbrug / Belangen Wijkersloot en omgeving

Stichting Redichem De Geeren

Stichting Behoud het Weteringgebied

Platform Windturbines NEE (Groene Hart)

Winstturbines NEE Harmelen

Montfoort Windmolens NEE

Geen klap van de molen (Reijerscop)

Buren van Rijnenburg en Reijerscop

Tegenwind Zijderveld (Vijfheerenland)

Stichting Gigawiek (Houten)

Geen windmolen IJsselstein

Duurzaam Oudewater

Nee tegen Zonnepanelen (Stichtse Vecht)

Politieke partijen

ITH Inwonerspartij Toekomst Houten

Inwonersbelangen (Woerden)

VVD Woerden

Woerden voor Democratie

Duurstede voor Democratie

Lijst van der Does (Woerden)

Lokaal Montfoort

Ronde Venen Belang

BVH Lokaal (Utrechtse Heuvelrug)

Kritische inwoners

Jan de Geus (Langbroek)

Frans Drilling (Woerden)

Bestaand windpark bij Delfzijl, Groningen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.