Brief Regionaal initiatief Harmelen

Beste allen,

Achtergrond

We zijn al een tijdje actief met de plannen voor de invulling van de RES van de gemeente Woerden (waar Harmelen onder valt), dat wil zeggen dat we geen grootschalige opwek van energie door middel van windturbines en zonneparken wensen. Wie zijn wij: Brigitte Bloem en Jacqueline Massop, wonende in Harmelen aan twee kanten van de A12. Jacqueline runt samen met haar man een melkveehouderij en wenst geen reusachtige turbines en zonneparken op de weilanden achter de boerderij (net als de meeste agrariërs aan de Reijerscop, dat loopt van Rijnenburg, de Meern, tot Harmelen). Alle agrariërs langs de Reijerscop zijn meermaals benaderd door projectontwikkelaar Pure Energie om grondposities te krijgen, lang voordat de zoeklocaties bekend waren. Brigitte is sinds 2004 actief tegen winstturbines en een aantal jaren secretaris geweest van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie, ze heeft een FB-site onder de naam Winstturbines. Het verzet is al een tijdje groot aan de kant van de Meern, waar de gemeente Utrecht plannen voor reusachtige turbines heeft, maar nu de gemeente Woerden deze turbines door wil trekken langs Harmelen, Montfoort naar Woerden, zijn we het verzet aan deze kant ook aan het organiseren.

Bundelen van krachten

Het plan ontstond om de krachten te gaan bundelen, want een zoekslag op internet leerde dat in iedere gemeente van de U16 één of meer actie-of natuurgroepen bezig zijn met de invulling van de RES, zoals menig ambitieus wethouder dat graag wil zien en de bewoners meestal niet (grote turbines, weiland bedekkende zonneparken). Vandaar deze mail met de algemene vraag of u allen mee wilt werken aan het bundelen van de krachten?

Voorstel

Daartoe hebben we twee voorstellen bedacht, maar andere ideeën zijn welkom.

Het eerst voorstel houdt in om alle petities uit de actiegroepen onder elkaar te zetten, de argumenten van de verschillende actiegroepen ook onder elkaar te zetten (meestal is dat: niet te dicht bij woningen, niet bij of in weilanden, natuur of natuurgebieden, niet in het Groene Hart). Liefst een afstand van 10x de tiphoogte. En dan een gezamenlijk persbericht op te stellen en uit te brengen. Ik (Brigitte) heb af en toe contact met Roel Breet van RTV Utrecht die verslag doet van de energietransitie (en op een feitelijke manier, niet met de vooringenomenheid die je vaak bij journalisten ziet). Punt is dat wij geen woordvoerder willen zijn, dus is vraag, mochten we overeenstemming bereiken, wie wil dit op zich nemen?

Motivatie

Voor mij (Brigitte) is de belangrijkste motivatie om geen wind-of zonneparken te gebruiken voor de opwekking van elektriciteit, dat er 100% afhankelijkheid van fossiele centrales blijft bestaan. Gas-en kolencentrales draaien mee op de achtergrond en wanneer er onvoldoende wind of zon is, worden ze opgeschakeld. Duur en een aanslag op het elektriciteitsnet. Voorlopig zijn er nog geen goede alternatieven en opslag in batterijen of anderszins is nog ver weg. Daarnaast hebben we allebei grote moeite met het ondemocratische gehalte van de RES. Vanaf dag 1 mochten burgers niet meepraten en later in het traject blijkt het een wassen neus (met veelal sturende enquetes en informatieavonden: ingeval van Woerden waren de vragen ‘wilt u windmolens langs de A12 of in het Groene Hart, wilt u kleine of grote en dan een paar geclusterd, wilt u een groot zonnepark in een weiland of langs de rand van een dorp). Een NEE op de plannen is niet mogelijk en een andere invulling dan wind- of zonneparken is ook niet mogelijk, terwijl we allemaal (denk ik) beschikken over een lijst van goede alternatieven. Tot slot, net als iedereen voorzien we een flinke verwoesting van de karige ruimte die er al is in Nederland en dat baart ons grote zorgen.  Zowel Jacqueline als ik hebben al diverse uitgebreide reacties naar de gemeente en provincie gestuurd, maar alle argumenten worden weerlegd. Overheden doen alles conform proces en regelgeving, terwijl de fundering van de RES in essentie paalrot kent, omdat burgers nooit onderdeel van dit proces waren.

Motie onderzoek wind op zee

Een aantal van u heb ik (Brigitte) benaderd via FB en daar kwam één reactie uit die ik met u wil delen, namelijk van Ronde Venen Belang: raadslid in kwestie Anco Goldhoorn heeft een motie ingediend die in ruime meerderheid is aangenomen om onderzoek te doen naar wind op zee. Ik heb beloofd deze motie te verspreiden zodat anderen hem ook kunnen gebruiken. Hoewel Jacqueline en ik ook tegen wind op zee zijn (nog duurder dan op land en verwoestend voor het leven in zee), heiligt ieder doel de middelen en in dit geval is dat uitstel van windparken in de eigen gemeente. En het gaat immers om een vraag naar onderzoek,  waarop nee mogelijk is.

Uitstel betekent dat geleerd kan worden van een paar grote parken die nu gebouwd zijn of worden gebouwd, zoals windpark Spui en het grote windpark N33 bij Meeden in Groningen. De overlast is daar enorm, het regent klachten over geluid, en er lopen rechtszaken op basis van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (de uitspraak was dat in geval van dit soort industriële windturbines een MER noodzakelijk is, de huidige regelgeving is gebaseerd op gemiddelden en 3x lagere turbines en een MER over de gezondheidsgevolgen is niet nodig). Inmiddels is Laagfrequent geluid vastgesteld bij windpark N33, voor de gemeente was dat een verrassing, voor de omwonenden niet, want die hebben hiervoor 12 jaar lang veelvuldig gewaarschuwd.

De argumentatie die de heer Goldhoorn gebruikt, spreekt ons aan omdat hij het rapport van het college van rijksadviseurs voor het landschap gebruikt als onderbouwing. Berno Strootman, de voormalig rijksadviseur, is tegen het hagelslagbeleid van de RES en tegen zonneparken op land, hij wil ze ook op zee (en enkele grote clusters op land, waar we het uiteraard niet mee eens zijn). Hierna een link in naar zijn rapport, het is een integrale visie op de inrichting van Nederland. Op zee is trouwens de groep ‘beroepsvissers’ zeer actief, en niet als enige, dus ik verwacht dat grootschalige windparken daar ook niet zomaar gaan komen.

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/10/17/via-parijs

Voordat we afsluiten de vraag of u denkt dat alle actiegroepen of andere groeperingen die hiertegen zijn, zijn vertegenwoordigd? In de bijlage een excel met alles wat ik (Brigitte) kon vinden.

Graag horen we van u, indien mogelijk voor 15 mei as, zo nodig kunnen we een overleg op Microsoft Teams organiseren.

Met vriendelijke groet,

Brigitte Bloem en Jacqueline Massop

1 gedachte over “Brief Regionaal initiatief Harmelen”

  1. Pingback: Montfoort Windmolens NEE in de pers – Montfoort Windmolens NEE!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.